ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

แสดงจำนวนผู้สมัคร

ประเภทของการเปิดรับสมัคร
  รอบเพิ่มเติม

ประเภทวิชา/สาขางาน/จำนวนรับ ที่เปิดรับสมัคร
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
#
สาขาวิชา สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนผู้สมัคร
ผ่านการคัดเลือก
1
ช่างยนต์ ยานยนต์ (ปกติ ) เต็ม
3
10
7
2
ช่างยนต์ จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ (ปกติ )
11
9
6
3
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล (ปกติ )
14
13
5
4
ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ (ปกติ )
17
8
7
5
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ )
15
16
13
6
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ ) เต็ม
6
7
6
7
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ )
22
8
3
8
เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ (ปกติ )
36
6
6
9
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง (ปกติ )
43
21
20
10
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ )
10
8
4
รวมจำนวนทั้งหมด
177

106

77

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
#
สาขาวิชา สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนผู้สมัคร
ผ่านการคัดเลือก
1
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ (ปกติ สายตรง)
11
6
4
2
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ (ปกติ ม.6)
25
13
7
3
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี สายตรง)
14
6
5
4
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี ม.6)
19
4
2
5
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล (ปกติ สายตรง)
20
4
4
6
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล (ปกติ ม.6)
14
11
10
7
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ปกติ ม.6)
25
2
2
8
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ปกติ สายตรง)
12
2
2
9
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ สายตรง) เต็ม
6
17
13
10
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ ม.6)
41
7
0
11
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ปกติ สายตรง)
21
2
2
12
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี สายตรง)
23
2
2
13
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ปกติ สายตรง)
25
1
0
14
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ปกติ ม.6)
7
6
5
15
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี สายตรง)
13
1
1
16
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ทวิภาคี ม.6)
13
1
1
17
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง (ปกติ สายตรง)
28
15
15
18
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง (ปกติ ม.6)
3
5
0
19
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม (ปกติ สายตรง)
3
1
1
20
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม (ปกติ ม.6)
3
5
2
21
เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม (ปกติ ม.6)
14
8
6
22
เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม (ปกติ สายตรง)
13
7
5
23
ช่างกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ (ปกติ ม.6)
43
-
0
24
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ปกติ สายตรง)
32
3
3
25
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ปกติ ม.6)
22
8
5
26
ธุรกิจการบิน ธุรกิจการบิน (ปกติ ม.6)
45
3
3
รวมจำนวนทั้งหมด
495

140

100
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร
  • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยฯ
  • ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
  • กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
  • สาขางานที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่รับแล้วจะปิดการรับสมัครในสาขางานนั้น ๆ

  • สมัคร/ตรวจสอบข้อมูล รอบทั่วไป(เพิ่มเติม)