ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ระบบ ปกติ กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644213010323001 นายหลาวคำ ไม่มีนามสกุล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
2
644213010323002 นายปิยะพงษ์ สมนึก แม่ตื่นวิทยาคม ออนไลน์