ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการสมัคร

#
สี
ช่องทาง จำนวน
1 เว็บไซต์ของวิทยาลัย 2137  
2 ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ 389  
3 สื่อสิ่งพิมพ์ 225  
4 ทีมแนะแนวของวิทยาลัย 230  
5 ครูแนะแนว 835  
6 facebook ของวิทยาลัย 1267  
7 รุ่นพี่แนะนำ 710  
8 อื่นๆ 571  
รวม 6364