ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313012824001 นายธนกร บุญชุ่ม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
2
644313012824002 นายธนกร บุญชุ่ม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
3
644313012824003 นายพงศ์พัฒน์ พวงเพชร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
4
644313012824004 นายอรรถ ผลิตัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
5
644313012824005 นายชาญณรงค์ ศรีบุญ เทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
6
644313012824006 นางสาวรจนา จินะโต้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ออนไลน์