ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313011121001 นายชาคริต แสนอาสะวะ แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ออนไลน์
2
644313011121002 นายเจนธรรม สิงห์คำโล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ออนไลน์
3
644313011121003 นายศุภกิตติ์ สุริยะจเร โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ออนไลน์
4
644313011121004 นายแสง ลุงคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ออนไลน์
5
644313011121005 นายเดือน ลุงต๊ะ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ออนไลน์
6
644313011121006 นายอานนท์ มายัง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ออนไลน์
7
644313011121007 นางสาวอภิญญา อุประ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ออนไลน์
8
644313011121008 นายกิตติกร พิกุลทองเกิด โรงเรียนปายวิทยาคาร ออนไลน์