ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313090121001 นายกษิดิ์เดช หลักเหมาะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ออนไลน์
2
644313090121002 นายธนันชา สุภาวงค์ โรงเรียนจอมทอง ออนไลน์
3
644313090121003 นายสมศักดิ์ ตะแชะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ออนไลน์
4
644313090121004 นายโชคชัย เพชรล้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนา ออนไลน์
5
644313090121005 นายอนุชา ฟองใสย โรงเรียนราชประชานุเคาระห์22 ออนไลน์
6
644313090121006 นายนันทภพ ปู่ปู๊ พายัพและบริหารธุรกิจ ออนไลน์
7
644313090121007 นายรัฐภูมิ เกตสระชัย ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัม ออนไลน์
8
644313090121008 นางสาวลักษิกา คำหล้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ออนไลน์