ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เทคนิคยานยนต์ ระบบ ทวิภาคี กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644323010121001 นายกิติพัฒน์ น้อยสกุล โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ออนไลน์
2
644323010121002 นายกรกฤต มีเคลือบ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ออนไลน์
3
644323010121003 นายกรกฤต มีเคลือบ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ออนไลน์
4
644323010121005 นายอภิสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ออนไลน์