ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เทคนิคยานยนต์ ระบบ ทวิภาคี กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644223010121001 นายภิรพุทธ์ อินทร์ใจ วิทยาลัยการอาชีพเเม่สะเรียง ออนไลน์
2
644223010121002 นายสมบูรณ์ ยอดเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ออนไลน์
3
644223010121003 นายเอก คันธะแสนยศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง ออนไลน์
4
644223010121004 นายเขมทัต จอมนำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
5
644223010121005 นายกิตติคุณ​ วีระทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
6
644223010121006 นายยุทธพงศ์ พรสุขภาพ เทดดนดลยีพายัพเเละบริหารธุลกิด ออนไลน์