ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313010821001 นางสาวกัญญา จิ่งนะ อชีวะคึกษาเชียงใหม่ ออนไลน์
2
644313010821002 นางสาวสุรีพร วิหคเริงรื่น วิทยาลัยอาชีพนวมินทราธิ นีมส์ ออนไลน์
3
644313010821003 นางสาวกัญญา จิ่งนะ วิทยาลัยอาชีวะคึกษาเชียงใหม่ ออนไลน์
4
644313010821004 นายสมคิด ทำยอด โรงเรียนฝางธรรมศึกษา ออนไลน์
5
644313010821005 นายสมคิด ทำยอด โรงเรียนฝางธรรมศึกษา ออนไลน์