ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบ ปกติ กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644213090121001 นายพงศ์สรณ์ สุเดชา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
2
644213090121002 นายปัญญาวรรณ เลี่ยมภักดีวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
3
644213090121003 นายชลกร ทาแกง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์