ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. ก่อสร้าง ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313010621001 นายชานล ต่อนใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร ออนไลน์
2
644313010621004 นางสาววัสนนันท์ ไชยลวน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ออนไลน์
3
644313010621005 นางสาวพรรณวิจิตร ชุติอนันต มทร.ล้านนา ออนไลน์
4
644313010621006 นายณัฐกิจ จะเคอ ก.ศ.น อำเภอแม่เเตง จ.เชียงใหม่ ออนไลน์
5
644313010621007 นายกฤษณพงศ์ ดีขะมาตย์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ออนไลน์