ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. ธุรกิจการบิน ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313022121001 นายณัฐปภัสร์ วิริยะวัฒนะกุล ฤทธิยะวรรณาลย๒ ออนไลน์
2
644313022121002 นายเจษฎา กูพรรณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออนไลน์
3
644313022121003 นางสาวธมลวรรณ วรรณะ วิทยาลัยพานิชย์การลานนา ออนไลน์