ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เครื่องมือกล ระบบ ปกติ กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644213010221001 นายโรจน์ฤทธิ์ กลิ่นเกษร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
2
644213010221002 นายจักรพงศ์ จินะคำปา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
3
644213010221003 นายกิตติศักดิ์ สุนิติปัญญาวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
4
644213010221004 นายอ๋องเมือง ลุงมาก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์