ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. ก่อสร้าง ระบบ ปกติ กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644213010621001 นายนันทวัฒน์ ปินคำ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ออนไลน์
2
644213010621002 นายปฐมพร อรุณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีเเม่ฮ่องสอน ออนไลน์
3
644213010621003 นายสุรชาติ สันทราย วท.ชม ออนไลน์
4
644213010621004 นายพุฒิพงศ์ ชุ่มอรุณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
5
644213010621005 นางสาวณัฐพร เป็งคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
6
644213010621006 นางสาวชลภิชา จินาคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
7
644213010621007 นายจิรายุ งานคำ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ออนไลน์
8
644213010621008 นายณัฐนนท์ ทีฆาวงค์ เทคนิคน่าน ออนไลน์
9
644213010621009 นางสาวปวีพร จองจาย เทคโนหมู่บ้านครูภาคเหนือ ออนไลน์
10
644213010621010 นายสุภกร ตีฆา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
11
644213010621011 นายภาสกร ยศพิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
12
644213010621012 นายธาราพงษ์ วงษ์ษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
13
644213010621013 นายพศวีร์ ไชยพูน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
14
644213010621014 นายธนดล ภู่สว่าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
15
644213010621015 นายวิทวัส บุญธิ วิทยาลัยโปลิเทคนิลานนาเชียงใหม่ ออนไลน์