ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. เครื่องมือกล ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112010221001 นายธนวัตน์ ห้องแซง โรงเรียนหลักปัน ออนไลน์
2
644112010221002 นายอลงกรณ์ อยูแฮ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ออนไลน์
3
644112010221003 นายเชง ฮอร์สเตอร์มันส์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ออนไลน์
4
644112010221004 นายปราณนต์ คำลาพิช โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ออนไลน์
5
644112010221005 นายแท่งทอง ทุเรียน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ออนไลน์
6
644112010221006 นายจักรริน ดวงธิมา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ออนไลน์
7
644112010221008 นายวงศ์วรัณ ศรทิพย์สกุล โรงเรียนวาวีวิทยาคม ออนไลน์
8
644112010221009 นายมนัสกร เปรมปรีดิ์ โนงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ออนไลน์
9
644112010221010 นายพงศ์พัฒน์ - โรงเรียนสารภีพิทยาคม​ ออนไลน์
10
644112010221011 นายธิร์ธวัช พันธุมาศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ออนไลน์
11
644112010221013 นายอนุพงษ์ ลุงยา โรงเรียนสารภีพิทยาคม ออนไลน์
12
644112010221014 นายนวิน ลุงทร โรงเรียนธรรมราชศึกษา ออนไลน์
13
644112010221015 นางสาวภาวิณี ม่วงลี โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ออนไลน์