ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. ก่อสร้าง ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112010621001 นายธีรภัทร ดวงชารี โรงเรียนสันกำแพง ออนไลน์
2
644112010621002 นายจักรพรรดิ หนามจ้อย โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ออนไลน์
3
644112010621003 นายกันตวิชญ์ จันทรังษี โรงเรียนเมตตาศึกษา ออนไลน์
4
644112010621004 นายจักรพันธ์ เทพาคำ โรงเรียนบ้านเวียงพาน ออนไลน์
5
644112010621005 นายธนศักดิ์ ม่วงเริง โรงเรียนแม่แตง ออนไลน์
6
644112010621006 นายภาคิน นันต๊ะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ออนไลน์
7
644112010621007 นายเวสารัช วิยะแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ออนไลน์
8
644112010621008 นายอนุวรรต สกุลงาม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ออนไลน์
9
644112010621009 นายภานุวัฒน์ ลุงวิชะ โรงเรียนกาวิละวิทยาคม ออนไลน์
10
644112010621010 นายนันทกร สมริน โรงเรียนบ้านหัวริน ออนไลน์
11
644112010621011 นายตรัยภูมิ พรหมมา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทาเชียงใหม่ ออนไลน์
12
644112010621012 นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะ โรงเรียนบ้านศาลา ออนไลน์
13
644112010621013 นายพันธกร แสนยากุล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ออนไลน์
14
644112010621015 นายธนกฤต ผึ้งทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ออนไลน์
15
644112010621016 นายพีรณัฐ พรหมเสนใจ โรงเรียนปรินซ์รอยแยล ออนไลน์
16
644112010621017 นายเสรี แก้วเรือน โรงเรียนหนองไคร้ ออนไลน์
17
644112010621018 นายธนิศร ลุงก่ำ โรงเรียนเมตตาศึกษา ออนไลน์
18
644112010621019 นายอ่อนเงิน ลุงหนุ่ม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ออนไลน์
19
644112010621020 นายกรกมล จืมทราย โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ออนไลน์
20
644112010621021 นายศิวกร นิธิวราภรณ์ โรงเรียนซ่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ออนไลน์
21
644112010621022 นายสิรวิชญ์ หยาดแก้ว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ออนไลน์