ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ระบบ ปกติ กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644213010422001 นายทวีศักดิ์ มาต๊ะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออนไลน์
2
644213010422002 นายชนะกิจ ศรีตั้ง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
3
644213010422003 นายฐิติพงศ์ โกมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ออนไลน์
4
644213010422004 นายถิรวิทย์ วิระราช วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออนไลน์
5
644213010422005 นายทิวากร ปันคำ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออนไลน์
6
644213010422006 นายภูมิพัฒน์​ ดารามณธล เทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
7
644213010422007 นายเจษฎา อัคควิชานนท์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
8
644213010422009 นายธนวัตน์ คันฑมาตร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
9
644213010422010 นายสุรเดช เวียงนาค วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ออนไลน์
10
644213010422011 นายศุภสิน เขื่อนคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร ออนไลน์
11
644213010422012 นางสาวพรรณราย ศรีชัยตัน วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ออนไลน์
12
644213010422013 นายวัชระ เปิ้นตะนะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออนไลน์
13
644213010422014 นายพิสิษฐ์ อุประปุ้ย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
14
644213010422015 นายปิยะพล จาใจ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ออนไลน์
15
644213010422016 นายวิษณุ ภู่ทับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนา ออนไลน์
16
644213010422017 นางสาวบุศรินทร์ โฉมยง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ออนไลน์
17
644213010422018 นายศราวุธ ชุมภูทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ออนไลน์