ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เทคนิคยานยนต์ ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313010121001 นายอภิสิทธิ์ วิทยาเรืองศรี โรงเรียนพบพระวิทยาคม ออนไลน์
2
644313010121003 นายมนูเกียรติ โกสุมภ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
3
644313010121004 นายสุรศักดิ์ ลาภอภิญญา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ออนไลน์
4
644313010121006 นายกิตติพงศ์ แซ่ว่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 ออนไลน์
5
644313010121007 นายกฤษณะ พิทาคำ โรงเรียนแม่แจ่ม ออนไลน์
6
644313010121008 นายธีรภาพ ธรรมชาติอุดม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนา ออนไลน์
7
644313010121009 นายธนวัฒน์ จอมเดช โรงเรียนวัดแม่ริม ออนไลน์
8
644313010121010 นายอนุพงศ์ คุรุวาศรี วิทยาลัยอาชีวะคึกษาเชียงใหม่ ออนไลน์
9
644313010121011 นายชื่นจิตร วิริยสุปัญญา โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ออนไลน์
10
644313010121012 นายศิริวุฒิ ใจวรรณ กศน.อำเภอจอมทอง ออนไลน์
11
644313010121013 นายไพศาล ช่างปืน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ออนไลน์
12
644313010121014 นายธนวุฒิ พิพัฒน์จรัสแสง โรงเรียนบ้านแม่แฮเกนือ ออนไลน์
13
644313010121015 นายนรวิชญ ขันติปัด สะเมิงพิทยาคม ออนไลน์