ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เครื่องมือกล ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313010221001 นายปกฏิพล เนตรนิรันดร โรงเรียนพบพระวิทยาคม ออนไลน์
2
644313010221002 นายณัฐพงษ์ ชมภูปัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนา ออนไลน์
3
644313010221003 นายนพดร พรรณแก้ว โรงเรียนแม่แตง ออนไลน์
4
644313010221004 นายวุฒิไกร วิริยะปราณี โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ออนไลน์
5
644313010221005 นายกิตติพงษ์ ศิลาสมบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21 ออนไลน์
6
644313010221006 นายศักรินทร์ เขื่อนคำ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ออนไลน์
7
644313010221007 นายศักดิ์เดช พิทยาการนุรัตน์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ออนไลน์
8
644313010221008 นายพงษ์​พิพัฒน์​ ปินต๊ะปา โรงเรียนเวียงเจดี​ย์วิทยา​ ออนไลน์
9
644313010221009 นายกมลเทพ พิริยะปรีชากุล โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ออนไลน์
10
644313010221010 นายธนินท์ธร กุณานิภาภร กศน. ไชยปราการ ออนไลน์
11
644313010221011 นายอรรณพ แซ่โค้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออนไลน์