ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112010125001 นางสาวทัศณกมล ธนัญชัย วัฒโนทัยพายัพ ออนไลน์
2
644112010125002 นายศุภเสกข์ ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองปิด ออนไลน์
3
644112010125003 นางสาวฐิสตาภร พุฒประทุม โรงเรียนตากพิทยาคม ออนไลน์
4
644112010125004 นายปริบกร ศรีเมือง โรงเรียนแม่แตง ออนไลน์
5
644112010125005 นายภาณุวัฒน์ เสาวพงศ์ รรหอพระ ออนไลน์
6
644112010125006 นายวิระพงษ์ เปียวะชา โรงเรียนเมตตาศึกษา ออนไลน์
7
644112010125007 นายฤทธิเดช วิทยารุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ ออนไลน์
8
644112010125008 นางสาวพันวรรษา วงศ์สูน โรงเรียนรังษีวิทยา ออนไลน์
9
644112010125009 นายทัตพงศ์ จองปุ๊ก โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกศา ออนไลน์