ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. เมคคาทรอนิกส์ ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112012721001 นายรุ่งตะวัน แปงทิศ กศน.อำเภอดอยหล่อ ออนไลน์
2
644112012721002 นางสาวนลัทพร คำหล้า สันป่าตองวิทยาคม ออนไลน์
3
644112012721003 นายนิพิฐพนธ์ ผดุงธิติธาดา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ออนไลน์
4
644112012721004 นายวรกร แสนวงศ์มา โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม ออนไลน์
5
644112012721005 นายวัชรา ขัติยนต์ โรงเรียนหอพระ ออนไลน์
6
644112012721006 นายณภัทร วรวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ออนไลน์