ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ระบบ ปกติ กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644213011121001 นายนภัสกร พนากิจไพวัลย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
2
644213011121002 นายรัฐพล ตาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
3
644213011121003 นายเจษฎา แก้วเต็มดวง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
4
644213011121004 นายจารุกิตติ์ แก้วสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ออนไลน์
5
644213011121005 นายสิทธิพงษ์ สุขมาก เทคนิคเขียงใหม่ ออนไลน์
6
644213011121006 นายศตวรรษ แก้วอ้าย สันป่าตองวิทยาคม ออนไลน์
7
644213011121007 นายสุเมธ แก้วมาคูณ โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ออนไลน์