ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. ยานยนต์ ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112010121001 นายสรศักดิ์ ปิ่นต๊ะคำ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ออนไลน์
2
644112010121002 นายธีวินท์ ทับทิมทอง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ออนไลน์
3
644112010121003 นายณฐพร จันทร์มา โรงเรียนธรรมราชศึกษา ออนไลน์
4
644112010121004 นายชลธาร ชัยรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ออนไลน์
5
644112010121005 นายสมาน ปู่เบอะ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ออนไลน์
6
644112010121006 นายชนะกันต์ รัตนะ โรงเรียนเทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราฏบำรุง) ออนไลน์
7
644112010121007 นายสุธิวัส กองงาม โรงเรียนสารภีพิทยาคม ออนไลน์
8
644112010121008 นายธีรทัศน์ กุรุชิ โรงเรียนแม่ไคร้ ออนไลน์
9
644112010121010 นายเจริญศักดิ์ หย่าจา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ออนไลน์
10
644112010121011 นายพงศภัค ไพนุพงศ์ โรงเรียนวัดกู่คำเมธาวิสัยคณาทร ออนไลน์