ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. ผลิตภัณฑ์ ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112010321001 นายศุกร์ศิริ วงศ์หม่องสุก โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ออนไลน์
2
644112010321002 นายพงศกร กุมปพันธ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ออนไลน์
3
644112010321003 นายสวิตต์ งามพาหนะ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ออนไลน์
4
644112010321004 นายรัชตะ สีลา โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ออนไลน์
5
644112010321005 นายชลัท ปลูกคำ สันป่าตองวิทยาคม ออนไลน์
6
644112010321006 นายทรัพย์ทวี เงินถา โรงเรียนสันกำแพง ออนไลน์
7
644112010321007 นางสาวเขมวิกา แก้วแกมคำ สันป่าตองวิทยาคม ออนไลน์
8
644112010321008 นายธนาดล ยะไชย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ออนไลน์