ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ระบบ ปกติ กลุ่ม ม.6
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644313010422001 นายเดชนรินทร์ สุจิตรใจ วิลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์
2
644313010422004 นายณัฐพล จิตต์ถือ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ออนไลน์
3
644313010422005 นายกิตติวัฒน์ อัมพรพนา โรงเรียนธรรมราชศึกษา ออนไลน์
4
644313010422007 นายเจนภพ โพธิหม่อง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ออนไลน์
5
644313010422008 นายวีรภัทร รัตนา แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ออนไลน์
6
644313010422009 นายชยานนท์ ตาอินทร์ ยุพราชวิทยาลัย ออนไลน์
7
644313010422010 นายนพณัฐ แปลกใจ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ออนไลน์