ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112010521001 นายศุกลวัฒน์ บุญเพิ่มพูล โรงเรียนหอพระ ออนไลน์
2
644112010521002 นางสาวจีรภิญญา จักคำบาง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน ออนไลน์
3
644112010521003 นายญาณภัทร โพแล่ม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ออนไลน์
4
644112010521005 นายนิสสรณ์ โสดารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ออนไลน์
5
644112010521006 นายศักดิ์สิทธิ์ เซ่งจ่าว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ออนไลน์
6
644112010521007 นายศรันย์ อินตาเจริญชัย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ออนไลน์
7
644112010521008 นายภาณุภาค เลาหมู่ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ออนไลน์