ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระบบ ปกติ กลุ่ม -
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644112012821001 นายกิติภูมิ ศรีทอง โรงเรียนธรรมราชศึกษา ออนไลน์
2
644112012821002 นายวริทธิ์ จิตติรัตนกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ออนไลน์
3
644112012821003 นายณัฐวุฒิ เกี้ยว โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ออนไลน์
4
644112012821004 นายศักดิ์ดา หุตะวัฒนะ โรงเรียนเมตตาศึกษา ออนไลน์
5
644112012821005 นายศุภศักดิ์ ธรรมชาติ โรงเรียนธรรมราชศึกษา ออนไลน์
6
644112012821006 นายภูวดล ดะห์ลัน ตัรบียะห์อิสลามียะห์ ออนไลน์
7
644112012821007 นายวรกันต์ โคตรแก้ว โรงเรียนหอพระ ออนไลน์
8
644112012821008 นายวัชรพล ชวนหนองนวน หอพระ ออนไลน์