ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทของการสมัคร
  ทั่วไป(เพิ่มเติม)

ระดับ/ประเภทวิชา/สาขางาน
  ระดับ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบ ทวิภาคี กลุ่ม สายตรง
สีเขียว : ผ่านการคัดเลือก, สีแดง : ไม่ผ่านการคัดเลือก, สีขาว : รอการพิจารณา
#
รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษาอยู่ สมัคร
1
644223010521001 นายจักรพงษ์ แก้วอูป วิลัยเทคนิคสันกำแพง ออนไลน์
2
644223010521002 นายจักรินทร์ สีมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ออนไลน์