ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร
  • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยฯ
  • ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
  • กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
  • สาขางานที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่รับแล้วจะปิดการรับสมัครในสาขางานนั้น ๆ คลิกแสดงข้อมูลผู้สมัคร

  • ปิดระบบ